Home / Paduri / La Tălmaciu, silvicultorii se pregătesc pentru lucrările de primăvară

La Tălmaciu, silvicultorii se pregătesc pentru lucrările de primăvară

Perioada ce urmează va fi una “de foc” şi pentru silvi­cultorii din cadrul Regiei Pu­blice Locale Ocolul Silvic Tăl­maciu RA, structură sil­vică privată, a Consiliului Local Tălmaciu, ce asigură administrarea fondului fo­res­tier al acestui oraş. La fel ca mulţi alţi colegi de breas­lă din întreaga ţară, silvicul­torii tălmăceni vor avea parte de zile aglomerate, în care vor desfăşura diverse activi­tăţi specifice, menite să asi­gure un viitor cât mai frumos pădurii Tălmaciului.
“R.P.L. Ocolul Silvic Tăl­maciu R.A. desfăşoară acti­vi­tăţi cu specific silvic în funcţie de sezonul din timpul anului, dar cu prioritate în perioada numită generic “Lu­na Pădurii”. Astfel, în pe­rioada 15 martie – 15 aprilie, se execută atât lucrări pentru producerea de material fo­restier necesar lucră­rilor de împădurire cât şi lu­crări de re­generare a pădurii prin îm­păduriri, respectiv completa­rea regenerărilor deja exis­tente.

Puieţii de molid – transferaţi din solarii în pepiniere

Astfel, în primăvara 2017 se vor scoate din cele trei solarii un număr de 222.200 bucăţi puieţi de molid, ce vor fi repicaţi în pepinierele proprii, unde, prin lucrări de întreţinere, vor fi ajutaţi timp de doi ani de zile să se dez­volte pentru a fi apţi pentru plantat. Ulterior se execută lucrări de pregătire a sola­riilor pentru înfiinţarea de noi culturi, lucrări care se finali­zează cu semănarea semin­ţelor de răşinoase din spe­cia molid, în scopul produ­cerii de puieţi apţi pentru re­picat. Concomitent, se des­fă­şoară lucrări specifice în pepinierele aflate în admi­nistrare, lucrări care constau în scoaterea unui număr total de 89.500 puieţi apţi pen­tru plantat, din care 87.500 bucăţi puieţi de molid şi 2.000 bucăţi puieţi de paltin de munte.

Împăduriri integrale  pe 10,3 hectare
Lucrările propriu-zise de regenerare a pădurii au ca scop înfiinţarea de noi plan­taţii în suprafeţele de pe care s-a extras materialul lem­nos, prin intermediul lu­cră­rilor de exploatare fores­tieră impuse de tratamentele sil­vi­ce prevăzute în ame­naja­mentul silvic în vigoare. Ast­fel, în fiecare an, RPL Ocolul Silvic Tălmaciu, în con­formi­tate cu prevederile Codului Silvic, execută lu­crări de îm­pădurire integral, respectiv de completare a regeneră­ri­lor natural, pe toa­tă supra­faţa de fond forestier de pe care s-a extras material lem­nos prin intermediul tăierilor unice sau definitive şi care au stat în repaus cel mult două sezoane de vege­taţie de la terminarea exploatării.
În primăvara 2017, în fon­dul forestier administrat de noi vor fi efectuate lucrări de împădurire integrală pe su­prafaţa de 10,3 ha, respectiv completarea regenerării naturale pe suprafaţa de 6,7 ha. Totodată, se vor executa lucrări de completări curente în regenerările deja existen­te pe o suprafaţă de 14,09 ha. Pentru aceste lucrări, ocolul va folosi un număr total de 136.500 puieţi apţi pentru plantat, pe lângă cei 89.500 puieţi (66%) obţinuţi din producţie proprie, restul de 47.000 puieţi (34%) fiind achiziţionaţi. În ceea ce pri­veşte speciile, se va ţine cont de compoziţia de regene­rare ce trebuie utilizată în supra­feţele respective, astfel încât să se realizeze compoziţia recomandată de amena­jamentul silvic în vigoare. Ca urmare, vor fi plantaţi puieţi de molid (115.500 bucăţi) larice (3.000 bucăţi), brad (7.000 bucăţi), paltin de munte (8.000 bucăţi), gorun (2.000 bucăţi) şi stejar (1.000 bucăţi).

Pentru o pădure sănătoasă…
Toate lucrările ce se des­fă­şoară în sezonul de pri­măvară sunt însoţite de alte categorii de lucrări, desfă­şurate în restul anului, acti­vi­tăţi ce au menirea de a favoriza o dezvoltare nor­ma­lă, în condiţii optime, a puie­ţilor din solarii, pepiniere şi implicit din plantaţii. Aşa se vor obţine, într-un timp cât mai scurt posibil, culturi să­nă­­toase şi viguroase, astfel în­cât ecosistemul numit pă­du­re să-şi îndeplinească integral funcţiile de protecţie, de producţie, precum şi recreative, atât de necesare societăţii”, ne-au informat responsabilii ocolului silvic privat din Tălmaciu. (D.F.)

Sursa: Tribuna

Publicat de: ziarmediu

Alte articole

Tăierile ilegale au fost reduse cu 35% în fondul forestier din Vrancea

Tăierile ilegale de lemn din pădurile Vrancei s-au redus cu circa 35%, arată un raport …